DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2015 M. RUGSĖJO 29 D. NUTARIMO NR. KT26-N15/2015 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 68 STRAIPSNIO 3 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAi“ ĮGYVENDINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d171bcc09f4511e58fd1fc0b9bba68a7


Prisijungimas