Pakeitus Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisykles, pelno nesiekiantys vienetai (viešosios įstaigos, t.sk ir tos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, labdaros ir paramos fondai, asociacijos), išskyrus bendrijas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų), sodininkų bendrijas, šaulių sąjungas, politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, šeimynas, profesines sąjungas ar susivienijimus, turės pateikti 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204N.


 

 

Registruojat asociaciją Juridinių asmenų registre, asociacijai buvo suteiktas ir paramos gavėjo statusas. Todėl, jei turite galimybę skirti 2 proc. nuo sumokėto GPM asociacijai, valdybos nariai būtų labai dėkingi. Gautos lėšos bus skirtos skyrelio "Tik nariams" techniniam tobulinimui bei bendrų asociacijos narių susitikimų organizacinėms išlaidoms padengti.

 

 Šiaulių valstybinė kolegija, Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos užsakymu, atlieka mokslo taikomąjį tyrimą "Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojų darbo užmokesčio analizė".
Šia anketa siekiama:
- išsiaiškinti apskaitos darbuotojų  darbo užmokesčio sandarą ir Jūsų nuomonę apie mokamą darbo užmokestį;
- nustatyti ar egzistuoja ryšys tarp  apskaitos darbuotojų  išsilavinimo, darbo stažo, užimamų pareigų ir  gaunamo darbo užmokesčio.

 Tyrimo rezultatas bus panaudotas atkreipti darbdavių, teisės aktų rengėjų ir kitų asmenų dėmesį į apskaitos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos spragas.

 Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, pažymėdami Jums tinkantį atsakymą.
Iš anksto dėkojame už Jūsų  atsakymus.

 Anketos nuoroda:
https://docs.google.com/a/svako.lt/forms/d/17i5t12USTTN1ysBKZ28mgSBxhh-uoJHpzd-YrWj4Ho8/edit#

 

Dėl finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo per VSAKIS VĮ Registrų centras administruojamam Juridinių asmenų registrui:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naujausia-informacija

Finansų ministerijos išplatintame pranešime nurodyta, kad PDF formatu reikia pateikti ir finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą viename dokumente.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 4 punkte buvo nurodyta, kad PDF formatu reikės pateikti tik finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą, auditoriaus išvadą (pasirašytą auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas, veiklos ataskaitą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13b896a035c211e5b1be8e104a145478

Apie tai, kad reikės PDF formatu teikti ir finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą viename dokumente, nebuvo nurodyta. Todėl dėl planuojamų techninių sprendimų VSAKIS, informuojame, kad reikia pasirengti PDF formatu ir finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą viename dokumente ir finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą, auditoriaus išvadą (pasirašytą auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas, veiklos ataskaitą.

Papildomai Finansų ministerija pranešime pateikia reikalavimus dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo.

 

 

 

Šiaulių valstybinė kolegija, Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos užsakymu, atlieka mokslo taikomąjį tyrimą "Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojų darbo užmokesčio analizė".
Šia anketa siekiama:
- išsiaiškinti apskaitos darbuotojų  darbo užmokesčio sandarą ir Jūsų nuomonę apie mokamą darbo užmokestį;
- nustatyti ar egzistuoja ryšys tarp  apskaitos darbuotojų  išsilavinimo, darbo stažo, užimamų pareigų ir  gaunamo darbo užmokesčio.

Tyrimo rezultatas bus panaudotas atkreipti darbdavių, teisės aktų rengėjų ir kitų asmenų dėmesį į apskaitos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos spragas.

Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, pažymėdami Jums tinkantį atsakymą.
Iš anksto dėkojame už Jūsų  atsakymus.

Anketos nuoroda:
https://docs.google.com/a/svako.lt/forms/d/17i5t12USTTN1ysBKZ28mgSBxhh-uoJHpzd-YrWj4Ho8/edit#

 

 

Prisijungimas