Dėl finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo per VSAKIS VĮ Registrų centras administruojamam Juridinių asmenų registrui:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naujausia-informacija

Finansų ministerijos išplatintame pranešime nurodyta, kad PDF formatu reikia pateikti ir finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą viename dokumente.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 4 punkte buvo nurodyta, kad PDF formatu reikės pateikti tik finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą, auditoriaus išvadą (pasirašytą auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas, veiklos ataskaitą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/13b896a035c211e5b1be8e104a145478

Apie tai, kad reikės PDF formatu teikti ir finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą viename dokumente, nebuvo nurodyta. Todėl dėl planuojamų techninių sprendimų VSAKIS, informuojame, kad reikia pasirengti PDF formatu ir finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, grynojo turto pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą viename dokumente ir finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą, auditoriaus išvadą (pasirašytą auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas, veiklos ataskaitą.

Papildomai Finansų ministerija pranešime pateikia reikalavimus dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo.

 

 

 


Prisijungimas