REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PADIDINIMO

2015 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2004

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/440519e0894211e5b7eba10a9b5a9c5f

 Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Lietuvos apskaitos įmonių asociacija 2015 m. birželio 15 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslai: 

- bendradarbiauti siekiant, kad apskaitos informacija, pateikiama finansinėse ataskaitose, būtų patikima ir teisinga; 

- bendradarbiauti siekiant, kad vyriausiojo buhalterio funkcijas atliekantys asmenys būtų kvalifikuoti; 

- bendradarbiauti rengiant dalykinę informaciją skirtą abiejų sutarties šalių nariams; 

- bendradarbiauti organizuojant bendrus kvalifikacinius renginius, teminius seminarus; 

- bendradarbiauti siekiant narystės įvairiuose tarptautiniuose susivienijimuose.


 

Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Šiaulių valstybinė kolegija pasirašė nuolatinio bendradarbivimo sutartį. Šios sutarties tikslas:

 - bendradarbiauti vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kurios skirtos viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų kvalifikacijai kelti, nuolat ją tobulinti.

 - bendradarbiauti dalyvaujant įvairiuose renginiuose, kurie yra susiiję su viešojo sektoriaus apskaitos tobulinimu.

 - bendradarbiauti rengiant viešojo sektoriaus apskaitos mokymo medžiagą.

 

Prisijungimas