Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Lietuvos apskaitos įmonių asociacija 2015 m. birželio 15 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslai: 

- bendradarbiauti siekiant, kad apskaitos informacija, pateikiama finansinėse ataskaitose, būtų patikima ir teisinga; 

- bendradarbiauti siekiant, kad vyriausiojo buhalterio funkcijas atliekantys asmenys būtų kvalifikuoti; 

- bendradarbiauti rengiant dalykinę informaciją skirtą abiejų sutarties šalių nariams; 

- bendradarbiauti organizuojant bendrus kvalifikacinius renginius, teminius seminarus; 

- bendradarbiauti siekiant narystės įvairiuose tarptautiniuose susivienijimuose.Prisijungimas