DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2015 M. RUGSĖJO 29 D. NUTARIMO NR. KT26-N15/2015 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 68 STRAIPSNIO 3 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAi“ ĮGYVENDINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d171bcc09f4511e58fd1fc0b9bba68a7

REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ, ATLIEKANČIŲ VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PADIDINIMO

2015 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2004

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/440519e0894211e5b7eba10a9b5a9c5f

 Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Lietuvos apskaitos įmonių asociacija 2015 m. birželio 15 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslai: 

- bendradarbiauti siekiant, kad apskaitos informacija, pateikiama finansinėse ataskaitose, būtų patikima ir teisinga; 

- bendradarbiauti siekiant, kad vyriausiojo buhalterio funkcijas atliekantys asmenys būtų kvalifikuoti; 

- bendradarbiauti rengiant dalykinę informaciją skirtą abiejų sutarties šalių nariams; 

- bendradarbiauti organizuojant bendrus kvalifikacinius renginius, teminius seminarus; 

- bendradarbiauti siekiant narystės įvairiuose tarptautiniuose susivienijimuose.


Prisijungimas